Cari fazla veren İMES yıllık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

427.jpg

Belma A. ÖZGEN

Önümüzdeki günlerde yeni yönetim binası­na geçecek olan İMES, yönetimden pazarlamaya kadar olan her süreçte sanayicinin ya­nında olmaya devam ediyor. Bu konudaki çalışmalarını ve hedef­lerini aktaran İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, organize sanayi bölgesinden yıllık ortala­ma 1 milyar dolar civarında ihra­cat yapıldığını ifade etti.

Onur Kesici, 1976 yılında Du­dullu’da kurulan bir sanayi si­tesi olan İMES’teki sanayici­lerin, daha büyük yapılara ih­tiyaç duyması sebebiyle 1999 yılında İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’nin 66’ncı OSB’si olarak kurulduğunu be­lirtti. 2005 yılına kadar kamu­laşma sürecini tamamlayan OSB’de 2010 yılında kurulan Sö­zer Makine’nin buradaki ilk fab­rika olduğunu söyleyen Onur Kesici, İMES OSB’de 12 yıl gibi bir sürede 341 firmanın faaliyet gösterdiğini kaydetti. İMES OS­B’den ortalama 1 milyar dolar ci­varında ihracat yapıldığını anla­tan Onur Kesici, “Sanayicileri­mizin kapasite kullanım oranları yüzde 80’i geçmiş durumda. Fir­malarımızın cirolarının içindeki ihracatın payı yüzde 35 ithalatın payı yüzde 29” dedi.

Sadece üretmiyor, katma değer yaratıyoruz

İMES’in cari fazla veren bir organize sanayi bölgesi olduğu­nu söyleyen Onur Kesici, bunun sebebinin katma değerli ürün üretilmesi olduğunun altını çiz­di. İMES olarak sadece üretim havzası olmadıklarını aynı za­manda sanayicilerinin gelişimi­ni desteklemek amacı ile de çe­şitli etkinlikler yaptıklarını, eği­timler verdiklerini anlatan Onur Kesici, “Bizim misyonumuz ay­nı zamanda sanayiciyi aydınlat­mak, sanayiciye yol gösterici ol­mak, sanayicinin ve sanayinin taleplerini kamuoyuna yansıt­mak ve bu anlamda bir kamuo­yu oluşturmak, kamuoyu oluş­tururken aynı zamanda lobicilik yapmak ve soft power ‘yumuşak gücün’ bütün araçlarını kullana­rak bunu kamudan topluma top­lumdan uluslararası kuruluşlara kadar herkese anlatmak, destek­lemektir” dedi.

Üretimden başka tutunacak dalımız yok

Covid sonrası gerek üretim ge­rek ihracat anlamında yakaladık­ları ivme biraz düşmüş olsa da söz konusu ivmenin devam ettiğini anlatan Onur Kesici, Türkiye’nin geleceğine inandıklarını ve Tür­kiye’nin gelişimini sürdüreceğini, gelişimin de sanayi ile ve üretim ile olacağını söyledi. “Üretimden başka tutunacak dal yok” diyen Onur Kesici, “Başka bir çıkış yolu­muz da yok. Ülke olarak çok ciddi yer altı kaynaklarına sahip deği­liz. Yerli ve milli teknoloji hamle­si çok değerli bir kavram. Savun­ma sanayinde başarılıyız. ‘Yerli ve milli teknoloji hamlesi’ ile savun­ma sanayinde başardık ise bunu her yerde yapabiliriz” dedi.

 

 

İMES sanayi envanteri oluşturuyor

Ülkenin bir sanayi envanteri­nin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Onur Kesici, İMES OSB olarak bunu yaptıklarını, İMES’teki tüm kapasiteye ha­kim olduklarını ve bu konuda profesyonel pazarlama yaparak hangi malzemeyi hangi firma­nın üretebileceğine kadar tüm bilgileri kayıt altına aldıklarını söyledi.

Bu bağlamda kendilerine ge­len her talebi karşılayabildikle­rini anlatan Onur Kesici, bölge sanayicilerinin çıkarına hizmet eden Ar-Ge merkezlerinin de önemine dikkat çekti.

İMES’ten Mükemmeliyet Merkezi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği altında kurulan İMES Mükem­meliyet Merkezi Projesi’nin 50 milyon TL’ye mal olduğunu söy­leyen Onur Kesici, buradaki Ar- Ge merkezinin yine İMES’teki sanayicilere hizmet eden, her­kesin ortak ihtiyacı olan çelik, ölçme, yüzeysel gibi malzeme­lerin bulunduğu bir merkez ol­duğunu anlattı. Burada eğitim, imalat, Ar-Ge ve danışmanlık hizmetleri ile sanayiye ve istih­dama katkı sağladıklarını anla­tan Onur Kesici, sanayide özel­likle kaynakçı, tornacı, yazı­lımcı, tasarımcı gibi alanlarda çalışacak nitelikli ara elemana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İMES Kariyer ile 3 ayda 140 insana iş

Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi işletmelerinin insan kaynağı ihtiyacını gidermek amacı ile hayata geçirdiği İMES Kariyer Portalı’ndan da bahseden Onur Kesici, iş arayanların özgeçmişlerini girdiği ve sanayicilerin de buradan taleplerini karşıladığı portalda 250’nin üzerinde firmanın iş ilanı olduğunu söyledi. 3 ay kadar kısa bir sürede 141 iş arayan insanı İMES Kariyer portalı sayesinde işe yerleştirdiklerini söyleyen Onur Kesici, “Biz bu işi yerinde takip ediyoruz. Görevli arkadaşlarla beraber oradan özgeçmişi ve talebi görüp eşleştiriyoruz” dedi.

scroll to top